Wyszukiwanie agentów
Aby wyszukać AGENTA ubezpieczeniowego należy wypełnić co najmniej dwa pola z poniższej listy:
 • Numer agenta – oznacza ośmiocyfrowy numer nadany po wpisaniu do rejestru agentów ubezpieczeniowych zakończony „/A”
 • Nazwa agenta – oznacza nazwę przedsiębiorcy (lub część nazwy) zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Imię – oznacza imię przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
 • Nazwisko – oznacza nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
 • Numer wpisu do rejestru KRS – oznacza dziesięciocyfrowy numer wpisu agenta do rejestru KRS
 • Numer Identyfikacji Podatkowej – oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej agenta
 • Numer PESEL – oznacza numer PESEL przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
 • Miejscowość – oznacza miejscowość, w której dany przedsiębiorca ma siedzibę
 • Ulica – oznacza ulicę, na której znajduje się siedziba agenta ubezpieczeniowego (nie należy podawać al., ul. itp.)
Wyszukiwanie pracowników
W rejestrze agentów ubezpieczeniowych on-line osoby wykonujące czynności agencyjne widnieją pod nazwą PRACOWNICY i aby je wyszukać należy wypełnić co najmniej dwa pola z poniższej listy:
 • Imię – oznacza imię osoby fizycznej
 • Nazwisko – oznacza nazwisko osoby fizycznej
 • Numer pracownika – oznacza ośmiocyfrowy numer nadany osobie wykonującej czynności agencyjne po wpisaniu do rejestru agentów ubezpieczeniowych zakończony „/P”
 • Numer dokumentu tożsamości – oznacza PESEL osoby fizycznej, a w przypadku, gdy osoba nie posiada tego numeru, numer dokumentu, którym się posługuje
 • Miejscowość – oznacza miejscowość, w której osoba mieszka
Uwaga !
W przypadku zaburzonego widoku ekranu aplikacji widok może być poprawiony przez wybranie w menu przeglądarki opcji Strona > Widok zgodności
Jest także dostępny klawisz "Widok zgodności" po prawej stronie pola adresowego przeglądarki (patrz rysunek poniżej)